هــــــمتــــ ـــــ ـــایـ ـ ــی بیــــــنوایــ ـــ ــــی