دختران چه می گویند ؟ بشنوید!!!!!

 
 
دختران چه می گویند ؟ بشنوید!!!!!
آنگاه که پیاده از کنارت گذشتم، با ریشخندی معنا دار برای ابراز وجود بین دوستان شروع کردی به قمپز درکردن،     وبا قباحت تمام گفتی: “قیمتت چنده خوشگله؟”  این برای شخصیت من  واقعا جایگاهی ندارد . سواره از کنارت گذشتم، گفتی: “بابات را بگو برات ماشین لباسشویی بگیره!” تورا چه به زیان ، آشپزخانه سرای امثال شماها ست ،  درصف نان، نوبتم را گرفتی چون صدایت بلندتر بود! زیرباران منتظر تاکسی بودم،  با کمال غرور مرا هل دادی و خودت سوار شدی! در تاکسی خودت را به خواب زدی تا سر هر پیچ هیکلت را برای هوس بازی بیندازی روی من! در اتوبوس خودت را به خواب زدی تا مجبور نشوی جایت را به من تعارف کنی! در خیابان دعوایت شد و تمام ناسزاهایت فحش خواهر و مادر بود یعنی بدتر توهین به زن !در پارک، به خاطر حضور تو نتوانستم پاهایم را دراز کنم! نتوانستم به استادیوم بیایم، چون تو شعارهای آب نکشیده میدادی! من باید پوشیده باشم تا تو دینت را حفظ کنی! مرا ارشاد می کنند تا تو ارشاد شوی! تو ازدواج نکردی و به من گفتی زن گرفتن حماقت است!من ازدواج نکردم و به من گفتی ترشیده ام!عاشق که شدی مرا به زنجیر انحصارطلبی کشیدی!
/ 4 نظر / 15 بازدید
مرضیه

واقعا قشنگ بود[گل]

عاطی

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

عسل بانو

متاسفانه این است قانون بی بنیان ما