پنج وارونه چه معنا دارد؟

sacar.ir

 پنج وارونه چه معنا دارد؟
خواهر کوچکم از من پرسید: پنج وارونه چه معنا دارد؟
….

من به او خندیدم, گفت: روی دیوار و درختان دیدم!
باز هم خندیدم
گفت: دیروز خودم دیدم که مهران پسر همسایه، پنج وارونه به مینو می داد!
آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید، بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم:
بعد ها وقتی سقف کوتاه دلت لرزید بی گمان می فهمی پنج وارونه چه معنا دارد…

“سهراب سپهری“

/ 0 نظر / 16 بازدید